รายละเอียดแต่ละกิจกรรมแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) ผศ.ดร.ดำรงค์ ก่องดวง โทรศัพท์ 082-429-1864
(2) นายวรรณพล พิมพะสาลี โทรศัพท์ 081-975-4339

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) นายพงศกร ชาวเชียงตุง โทรศัพท์ 083-147-5900
(2) นางสกาวเดือน พิมพิศาล โทรศัพท์ 089-277-4629
(3) นายผดุงศักดิ์ คำยศ โทรศัพท์ 080-082-5649

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) นายรณชัย สังหมื่นเม้า โทรศัพท์ 087-477-8519

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) ดร.ปิยะฉัตร วิริยะอ าไพวงศ์ โทรศัพท์ 064-492-2351
(2) ดร.มัลลิกา ธีระกุล โทรศัพท์ 088-561-0462

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) ดร.เกยูร ดวงอุปมา โทรศัพท์ 093-327-2292
(2) ดร.โกศล เรืองแสน โทรศัพท์ 081-799-7884

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) ดร.เกยูร ดวงอุปมา โทรศัพท์ 093-327-2292
(2) ดร.โกศล เรืองแสน โทรศัพท์ 081-799-7884

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) นางสกาวเดือน พิมพิศาล โทร 089-277-4629
(2) นายผดุงศักดิ์ คำยศ โทร 080-082-5649

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) นางสกาวเดือน พิมพิศาล โทร 089-277-4629
(2) นายผดุงศักดิ์ คำยศ โทร 080-082-5649

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
(1) อ.มัณฑนา ทองสุพล โทรศัพท์ 089-5297149
(2) อ.ประพนธ์ เนียมสา โทรศัพท์ 087-8537733
(3) อ.หัสยา สิงห์ศรี โทรศัพท์ 063-6259092
(4) อ.กรรณิกา ถุนาพรรณ์ โทรศัพท์ 081-8015036
   
Menu

ให้หัวหน้าทีม หรือผู้ควบคุม เป็นผู้ลงทะเบียนและระบุจำนวนสมาชิกในทีม

[หมดเขตลงทะเบียน 16 สิงหาคม 2561]